สินค้าในตระกร้า
0 รายการ 0 ชิ้น
ขยายภาพ

สมัครร่วมธุรกิจ


ข้อมูลเข้าสู่ระบบเว็บไซต์
Username:
*
กรอกข้อมูลส่วนนี้ด้วย.อย่างน้อย 3 ตัวอักษร.
รหัสผ่าน :
*
กรอกข้อมูลส่วนนี้ด้วย.อย่างน้อย 3 ตัวอักษร.
ยืนยันรหัสผ่าน :
*
กรอกข้อมูลส่วนนี้ด้วย.อย่างน้อย 3 ตัวอักษร.
ข้อมูลผู้สมัคร
รูปภาพแสดงหน้าเว็บ : ขนาด 100 x 120 pixel
บัตรประชาชน :
สมุดบัญชีธนาคาร :

ประเภทสมาชิก: สมาชิก
กรอกข้อมูลด้วยชื่อไม่ถูกต้อง กรอกข้อมูล กรอกข้อมูลข้อมูลไม่ถูกต้อง


กรอกข้อมูลด้วยรูปแบบไม่ถูกต้องอย่างน้อย 9 ตัวอักษร

*

กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล กรอกข้อมูล เลือกจังหวัด กรอกข้อมูลด้วยตัวเลข 5 ตัวอักษรรูปแบบไม่ถูกต้อง

กรอกข้อมูลรูปแบบอีเมล์ไม่ถูกต้องอย่างน้อย 5 ตัวอักษร
ข้อมูลธนาคาร
เลือกข้อมูล
กรอกข้อมูล

กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล
ข้อมูลผู้แนะนำ
รหัสสมาชิกของผู้แนะนำ : กรอกข้อมูลข้อมูลไม่ถูกต้องไม่เกิน 7 ตัวเลข
*
ผู้รับผลประโยชน์
กรอกข้อมูล กรอกข้อมูล

คลิกยอมรับเงื่อนไขข้าพเจ้าได้ศึกษากฎระเบียบการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เว็บขายตรงmlm จำกัด เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าฯ เต็มใจและยินดีสมัครเป็นผู้จำหน่ายอิสระของบริษัท และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัดทุกประการ และข้าพเจ้าจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นทุจริตหรือเป็นการเสื่อมเสียให้แก่บริษัท ข้าพเจ้าฯ ของรับรองว่ารายละเอียดที่กรอกมาข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิ์ยกเลิกใบสมัครและ/หรือถอดถอนการเป็นผู้จำหน่ายอิสระ หากพบว่าข้อมูลที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริงและ/หรือมีการปฏิบัติผิดกฎระเบียบ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจะร่วมเสริมสร้างให้การยกย่องให้เกียรติผู้นำและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีต่อองค์การ หมายเหตุ เอกสารการรับสมัคร จะต้องเป็นเอกสารตัวจริงเท่านั้น การทำสำเนาเอกสารของทางบริษัท ทางบริษัท จะถือว่าเป็นเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะไม่มีผ ลทางข้อกฎหมายและในทางปฏิบัติใดๆ กับทางบริษัททุกประเภท
© 2012 สงวนลิขสิทธิ์โดย webUB.com : โปรแกรมขายตรงสำหรับ โปรแกรมขายตรง mlm เว็บขยายสายงาน สำเร็จรูป เพียง 25,000 บาท