รับทำเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา Thai English     facebook
รายการหลักบทความ


Page Ranking Tool

URL RewriteRule-2


สอน SEO
> URL RewriteRule-2


Drupal RewriteRule for Enable or disable clean URLs for Drupal site (Rewrite Rule).

 

Part 1: htaccess for domain.

 

#

# Apache/PHP/Drupal settings:

#

 

# Protect files and directories from prying eyes.

<FilesMatch “(.(engine|inc|info|install|module|profile|po|sh|.*sql|theme|tpl(.php)?|xtmpl)|code-style.pl|Entries.*| Repository|Root|Tag|Template)$”>

Order allow,deny

</FilesMatch>

 

# Don’t show directory listings for URLs which map to a directory.

Options -Indexes

 

# Follow symbolic links in this directory.

Options +FollowSymLinks

 

# Customized error messages.

ErrorDocument 404 /index.php

 

# Set the default handler.

DirectoryIndex index.php index.html

 

# Override PHP settings. More in sites/default/settings.php

# but the following cannot be changed at runtime.

 

# PHP 4, Apache 1.

<IfModule mod_php4.c>

php_value magic_quotes_gpc 0

php_value register_globals 0

php_value session.auto_start 0

php_value mbstring.http_input pass

php_value mbstring.http_output pass

php_value mbstring.encoding_translation 0

</IfModule>

 

# PHP 4, Apache 2.

<IfModule sapi_apache2.c>

php_value magic_quotes_gpc 0

php_value register_globals 0

php_value session.auto_start 0

php_value mbstring.http_input pass

php_value mbstring.http_output pass

php_value mbstring.encoding_translation 0

</IfModule>

 

# PHP 5, Apache 1 and 2.

<IfModule mod_php5.c>

php_value magic_quotes_gpc 0

php_value register_globals 0

php_value session.auto_start 0

php_value mbstring.http_input pass

php_value mbstring.http_output pass

php_value mbstring.encoding_translation 0

</IfModule>

 

# Requires mod_expires to be enabled.

<IfModule mod_expires.c>

# Enable expirations.

ExpiresActive On

# Cache all files for 2 weeks after access (A).

ExpiresDefault A1209600

# Do not cache dynamically generated pages.

ExpiresByType text/html A1

</IfModule>

 

# Various rewrite rules.

<IfModule mod_rewrite.c>

RewriteEngine on

 

# If your site can be accessed both with and without the ‘www.’ prefix, you

# can use one of the following settings to redirect users to your preferred

# URL, either WITH or WITHOUT the ‘www.’ prefix. Choose ONLY one option:

#

# To redirect all users to access the site WITH the ‘www.’ prefix,

# (http://example.com/… will be redirected to http://www.example.com/…)

# adapt and uncomment the following:

# RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com$ [NC]

# RewriteRule ^(.*)$ http://www.example.com/$1 [L,R=301]

#

# To redirect all users to access the site WITHOUT the ‘www.’ prefix,

# (http://www.example.com/… will be redirected to http://example.com/…)

# adapt and uncomment the following:

# RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.example.com$ [NC]

# RewriteRule ^(.*)$ http://example.com/$1 [L,R=301]

 

# Modify the RewriteBase if you are using Drupal in a subdirectory and

# the rewrite rules are not working properly.

#RewriteBase /drupal

 

# Rewrite old-style URLs of the form ‘node.php?id=x’.

#RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

#RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

#RewriteCond %{QUERY_STRING} ^id=([^&]+)$

#RewriteRule node.php index.php?q=node/view/%1 [L]

 

# Rewrite old-style URLs of the form ‘module.php?mod=x’.

#RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

#RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

#RewriteCond %{QUERY_STRING} ^mod=([^&]+)$

#RewriteRule module.php index.php?q=%1 [L]

 

# Rewrite current-style URLs of the form ‘index.php?q=x’.

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule ^(.*)$ index.php?q=$1 [L,QSA]

</IfModule>

 

# $Id: .htaccess,v 1.81.2.2 2007/05/21 01:34:59 drumm Exp $

 

Part2 htaccess for sub domain and drupal installation inside the forder.

 

#

# Apache/PHP/Drupal settings:

#

 

# Protect files and directories from prying eyes.

<FilesMatch “.(engine|inc|info|install|module|profile|po|sh|.*sql|theme|tpl(.php)?|xtmpl)$|^(code-style.pl|Entries.*| Repository|Root|Tag|Template)$”>

Order allow,deny

</FilesMatch>

 

# Don’t show directory listings for URLs which map to a directory.

Options -Indexes

 

# Follow symbolic links in this directory.

Options +FollowSymLinks

 

# Customized error messages.

ErrorDocument 404 /index.php

 

# Set the default handler.

DirectoryIndex index.php index.html

 

# Override PHP settings. More in sites/default/settings.php

# but the following cannot be changed at runtime.

 

# PHP 4, Apache 1.

<IfModule mod_php4.c>

php_value magic_quotes_gpc 0

php_value register_globals 0

php_value session.auto_start 0

php_value mbstring.http_input pass

php_value mbstring.http_output pass

php_value mbstring.encoding_translation 0

</IfModule>

 

# PHP 4, Apache 2.

<IfModule sapi_apache2.c>

php_value magic_quotes_gpc 0

php_value register_globals 0

php_value session.auto_start 0

php_value mbstring.http_input pass

php_value mbstring.http_output pass

php_value mbstring.encoding_translation 0

</IfModule>

 

# PHP 5, Apache 1 and 2.

<IfModule mod_php5.c>

php_value magic_quotes_gpc 0

php_value register_globals 0

php_value session.auto_start 0

php_value mbstring.http_input pass

php_value mbstring.http_output pass

php_value mbstring.encoding_translation 0

</IfModule>

 

# Requires mod_expires to be enabled.

<IfModule mod_expires.c>

# Enable expirations.

ExpiresActive On

# Cache all files for 2 weeks after access (A).

ExpiresDefault A1209600

# Do not cache dynamically generated pages.

ExpiresByType text/html A1

</IfModule>

 

# Various rewrite rules.

<IfModule mod_rewrite.c>

RewriteEngine on

 

# If your site can be accessed both with and without the ‘www.’ prefix, you

# can use one of the following settings to redirect users to your preferred

# URL, either WITH or WITHOUT the ‘www.’ prefix. Choose ONLY one option:

#

# To redirect all users to access the site WITH the ‘www.’ prefix,

# (http://example.com/… will be redirected to http://www.example.com/…)

# adapt and uncomment the following:

# RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com$ [NC]

# RewriteRule ^(.*)$ http://www.example.com/$1 [L,R=301]

#

# To redirect all users to access the site WITHOUT the ‘www.’ prefix,

# (http://www.example.com/… will be redirected to http://example.com/…)

# adapt and uncomment the following:

# RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.example.com$ [NC]

# RewriteRule ^(.*)$ http://example.com/$1 [L,R=301]

 

# Modify the RewriteBase if you are using Drupal in a subdirectory and

# the rewrite rules are not working properly.

RewriteBase /

 

# Rewrite old-style URLs of the form ‘node.php?id=x’.

#RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

#RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

#RewriteCond %{QUERY_STRING} ^id=([^&]+)$

#RewriteRule node.php index.php?q=node/view/%1 [L]

 

# Rewrite old-style URLs of the form ‘module.php?mod=x’.

#RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

#RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

#RewriteCond %{QUERY_STRING} ^mod=([^&]+)$

#RewriteRule module.php index.php?q=%1 [L]

 

# Rewrite current-style URLs of the form ‘index.php?q=x’.

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule ^(.*)$ index.php?q=$1 [L,QSA]

</IfModule>

 

# $Id: .htaccess,v 1.81.2.3 2007/09/21 12:24:22 drumm Exp $Short URL click!
<< กลับคืน : เข้าชม 6,356 ครั้ง : ขึ้นไปด้านบน

รับทำเว็บไซต์ รับสร้างเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บ รับเขียนเว็บ รับสอนทำเว็บ รับเช่า hosting รับเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จดชื่อเว็บ รับโปรโมทเว็บไซต์ รับดูแลเว็บ SiteMap
สปริงเกอร์http://www.xn--22c2c4blb9n.xn--o3cw4h/