รับทำเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา Thai English     facebook
รายการหลักบทความ


Page Ranking Tool

Exercise 1: Building Your First Windows Azure Application


สอน windows azure
> Exercise 1: Building Your First Windows Azure Application


In this exercise, you create a guest book application and execute it in the local development fabric. For this purpose, you will use the Windows Azure Tools for Microsoft Visual Studio to create the project using the Cloud Service project template. These tools extend Visual Studio 2008 to enable the creation, building and running of Windows Azure services. You will continue to work with this project throughout the remainder of the lab.

Note:
To reduce typing, you can right-click where you want to insert source code, select Insert Snippet, select My Code Snippets and then select the entry matching the current exercise step.

Task 1 – Creating the Visual Studio Project

In this task, you create a new Cloud Service project in Visual Studio.

 1. Open Microsoft Visual Studio 2008 elevated as Administrator, from Start | All Programs | Microsoft Visual Studio 2008, right-click Microsoft Visual Studio 2008 and choose Run as Administrator.
 2. If the User Account Control dialog appears, click Continue.
 3. From the File menu, choose New and then Project.
 4. In the New Project dialog, expand the language of your preference (Visual C# or Visual Basic) in the project types list and select Cloud Service.
 5. In the Templates list, select Windows AzureCloud Service. Enter the name “GuestBook” and the solution name “Begin”, set the location to%TrainingKitInstallationFolder%LabsIntroductiontoWindowsAzureSourceEx01-BuildingYourFirstWindowsAzureApp choosing the language of your preference (C# or VB). Ensure Create directory for solution is checked. Click OK to create the project.

  Figure 1 Creating a new Windows Azure Cloud Service project

 6. In the New Cloud Service Project dialog, inside the Roles panel, expand the tab for the language of your choice (Visual C# or Visual Basic), select ASP.NET Web Role from the list of available roles and click the arrow (>) to add an instance of this role to the solution. Before closing the dialog, select the new role in the right panel, click the pencil icon and rename the role as GuestBook_WebRole. Click OK to create the cloud service solution.

  Figure 2 Assigning roles to the cloud service project (Visual C#)

  Figure 3 Assigning roles to the cloud service project (Visual Basic)

 7. In Solution Explorer, review the structure of the created solution.

  Figure 4 Solution Explorer showing the GuestBook application (C#)

  Figure 5 Solution Explorer showing the GuestBook application (Visual Basic)

  Note:
  The generated solution contains two separate projects. The first project, named GuestBook, holds the configuration for the web and worker roles that compose the cloud application. It includes the service definition file, ServiceDefinition.csdef, which contains metadata needed by the Windows Azure fabric to understand the requirements of your application, such as which roles are used, their trust level, the endpoints exposed by each role, the local storage requirements and the certificates used by the roles. The service definition also establishes configuration settings specific to the application. The service configuration file, ServiceConfiguration.cscfg, specifies the number of instances to run for each role and sets the value of configuration settings defined in the service definition file. This separation between service definition and configuration allows you to update the settings of a running application by uploading a new service configuration file. The Roles node in the cloud service project enables you to configure what roles the service includes (Web, worker or both) as well as which projects to associate with these roles. Adding and configuring roles through the Roles node will update theServiceDefinition.csdef and ServiceConfiguration.cscfg files. The second project, namedGuestBook_WebRole, is a standard ASP.NET Web Application project template modified for the Windows Azure environment. It contains an additional class that provides the entry point for the web role and contains methods to manage the initialization, starting, and stopping of the role.

Task 2 – Creating a Data Model for Entities in Table Storage

The application stores guest book entries in Windows Azure Table Storage. The Table service offers semi-structured storage in the form of tables that contain collections of entities. Entities have a primary key and a set of properties, where a property is a name, typed-value pair.

In addition to the properties required by your model, every entity in the Table service has two key properties: thePartitionKey and the RowKey. These properties together form the table's primary key and uniquely identify each entity in the table. Every entity in the Table service also has a Timestamp system property, which allows the service to keep track of when an entity was last modified. This Timestamp field is intended for system use and should not be accessed by the application. The Table Storage client API provides a TableServiceEntity class that defines the necessary properties, which you can use as the base class for your entities.

The Table service API is compliant with the REST API provided by ADO.NET Data allowing you to use the.NET Client Library for ADO.NET Data Services to work with data in the Table service using .NET objects.

Although the Table service does not enforce any schema for tables, which makes it possible for two entities in the same table to have different sets of properties, the GuestBook application uses a fixed schema to store its data.

To use the.NET Client Library for ADO.NET Data Services to access the data in table storage, you need to create a context class that derives from TableServiceContext, which itself derives from DataServiceContext in ADO.NET Data Services. The Table Storage API allows applications to create the tables that they use from these context classes. For this to happen, the context class must expose each required table as a property of type IQueryable<SchemaClass>, whereSchemaClass is the class that models the entities stored in the table.

In this task, you model the schema of the entities stored by the GuestBook application and create a context class to use ADO.NET Data Services to access the information in table storage. Finally, you create an object that can be data bound to data controls in ASP.NET and implements the basic data access operations: read, update, and delete.

 1. In Solution Explorer, right-click the Begin solution, point to Add and select New Project.
 2. In the New Project Dialog, expand the language of your preference (Visual C# or Visual Basic) in the Project types list, choose the Windows category, and select Class Library in the Templates listEnter the name“GuestBook_Data” and click OK.

  Figure 6 Creating a class library for GuestBook entities (C#)

 3. Figure 7 Creating a class library for the GuestBook entities (Visual Basic)

 4. Delete the default class file generated by the class library template. To do this, right-click Class1.cs (for Visual C# Projects) or Class1.vb (for Visual Basic Projects) and choose Delete.
 5. Add a reference to the.NET Client Library for ADO.NET Data Services in the GuestBook_Data project. In Solution Explorer, right-click the GuestBook_Data project node, select Add Reference, click the .Net tab, select theSystem.Data.Service.Client component and click OK.

  Figure 8 Adding a reference to the System.Data.Service.Client component

 6. Repeat the previous step to add a reference to the Windows Azure storage client API assembly, choosing theMicrosoft.WindowsAzure.StorageClient assembly this time.
 7. Before you can store an entity in a table, you must first define its schema. To do this, right-clickGuestBook_Data in Solution Explorer and select Add New Item. In the Add New Item dialog, choose theCode category and select Class in the Templates list. Enter the name GuestBookEntry.cs (for Visual C# Projects) or GuestBookEntry.vb (for Visual Basic Projects) and click Add.

  Figure 9 Adding the GuestBookEntry class (C#)

  Figure 10 Adding the GuestBookEntry class (Visual Basic)

 8. Open the GuestBookEntry.cs file (for Visual C# projects) or GuestBookEntry.vb file (for Visual Basic projects). Add the following namespace declaration to import the types contained in theMicrosoft.WindowsAzure.StorageClient namespace.C#
  using Microsoft.WindowsAzure.StorageClient;
  
  Visual Basic
  Imports Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
  
 9. Update the declaration of the GuestBookEntry class to make it public and derive from theMicrosoft.Samples.ServiceHosting.StorageClient.TableStorageEntity classC#
  public class GuestBookEntry :
    Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.TableServiceEntity
  {
  }
  
  Visual Basic
  Public Class GuestBookEntry
  Inherits Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.TableServiceEntity
  
 10. Note:
  TableServiceEntity is a class found in the Storage Client API. This class defines the PartititionKeyRowKey andTimeStamp system properties required by every entity stored in a Windows Azure table. Together, thePartitionKey and RowKey define the DataServiceKey that uniquely identifies every entity within a table.

 11. Add a default constructor to the GuestBookEntry class that initializes its PartitionKey and RowKey properties.

  (Code Snippet – Introduction to Windows Azure - Ex01 GuestBookEntry constructor – C#)

  C#
  public GuestBookEntry()
  {      
   PartitionKey = DateTime.UtcNow.ToString("MMddyyyy");
  
   // Row key allows sorting, so we make sure the rows come back in time order.
   RowKey = string.Format("{0:10}_{1}", DateTime.MaxValue.Ticks - DateTime.Now.Ticks, Guid.NewGuid());
  }
  

  (Code Snippet – Introduction to Windows Azure - Ex01 GuestBookEntry constructor – Visual Basic)

  Visual Basic
  Public Sub New()
   PartitionKey = DateTime.UtcNow.ToString("MMddyyyy")
  
   ' Row key allows sorting, so we make sure the rows come back in time order.
   RowKey = String.Format("{0:10}_{1}", DateTime.MaxValue.Ticks - DateTime.Now.Ticks, Guid.NewGuid())
  End Sub
  
  Note:
  To partition the data, the GuestBook application uses the date of the entry as the PartitionKey, which means that there will be a separate partition for each day of guest book entries. In general, you choose the value of the partition key to ensure load balancing of the data across storage nodes. The RowKey is a reverse DateTime field with a Guid appended for uniqueness. Tables within partitions are sorted in RowKey order, so this will sort the tables into the correct order to be shown on the home page, with the newest entry shown at the top.

 12. To complete the definition of the the GuestBookEntry class, add properties for MessageGuestName,PhotoUrl, and ThumbnailUrl to hold information about the entry.

  (Code Snippet – Introduction to Windows Azure - Ex01 Table Schema Properties – C#)

  C#
  public string Message { get; set; }
  public string GuestName { get; set; }
  public string PhotoUrl { get; set; }
  public string ThumbnailUrl { get; set; }
  

  (Code Snippet – Introduction to Windows Azure - Ex01 Table Schema Properties – Visual Basic)

  Visual Basic
  Private privateMessage As String
  Private privateGuestName As String
  Private privatePhotoUrl As String
  Private privateThumbnailUrl As String
  
  Public Property Message() As String
   Get
    Return privateMessage
   End Get
   Set(ByVal value As String)
    privateMessage = value
   End Set
  End Property
  
  Public Property GuestName() As String
   Get
    Return privateGuestName
   End Get
   Set(ByVal value As String)
    privateGuestName = value
   End Set
  End Property
  
  Public Property PhotoUrl() As String
   Get
    Return privatePhotoUrl
   End Get
   Set(ByVal value As String)
    privatePhotoUrl = value
   End Set
  End Property
  
  Public Property ThumbnailUrl() As String
   Get
    Return privateThumbnailUrl
   End Get
   Set(ByVal value As String)
    privateThumbnailUrl = value
   End Set
  End Property
  
 13. Save the GuestBookEntry.cs file (for Visual C# projects) or GuestBookEntry.vb file (for Visual Basic projects).
 14. Next, you need to create the context class required to access the GuestBook table using ADO.NET Data Services. To do this, in Solution Explorer, right-click the GuestBook_Data project, point to Add and select Class. In theAdd New Item dialog, set the Name to GuestBookDataContext.cs (for C# projects) orGuestBookDataContext.vb (for Visual Basic projects) and click Add.
 15. In the new class file, add the following namespace declarations to import the types contained in theMicrosoft.WindowsAzure and Microsoft.WindowsAzure.StorageClient namespaces.C#
  using Microsoft.WindowsAzure;
  using Microsoft.WindowsAzure.StorageClient;
  
  Visual Basic
  Imports Microsoft.WindowsAzure
  Imports Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
  
 16. Update the declaration of the new class to set it as public, inherit the TableServiceContext class and include a default constructor to initialize its base class with storage account information.

  (Code Snippet – Introduction to Windows Azure - Ex01 GuestBookDataContext Class – C#)

  C#
  public class GuestBookDataContext : TableServiceContext
  {
   public GuestBookDataContext(string baseAddress, StorageCredentials credentials)
    : base(baseAddress, credentials)
   { }
  }
  

  (Code Snippet – Introduction to Windows Azure - Ex01 GuestBookDataContext Class – Visual Basic)

  Visual Basic
  Public Class GuestBookDataContext
   Inherits TableServiceContext
  
   Public Sub New(ByVal baseAddress As String, ByVal credentials As StorageCredentials)
    MyBase.New(baseAddress, credentials)
   End Sub
  End Class
  

รับทำเว็บไซต์ รับสร้างเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บ รับเขียนเว็บ รับสอนทำเว็บ รับเช่า hosting รับเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จดชื่อเว็บ รับโปรโมทเว็บไซต์ รับดูแลเว็บ SiteMap
สปริงเกอร์http://www.xn--22c2c4blb9n.xn--o3cw4h/