รับทำเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา Thai English     facebook
รายการหลักบทความ


Page Ranking Tool

Creating and Using SQL DEVELOPER


รับติดตั้ง PHP ให้ติดต่อ ORACLE ได้ ถึงบ้านคุณ

เพียง 2,000 บาท

เท่านั้น
ติดต่อ MSN, Google Talk ,E-mail: admin@webUB.com
สอน Oracle
> Creating and Using SQL DEVELOPER


refer: http://download-uk.oracle.com/docs/cd/B28359_01/appdev.111/b28843/tdddg_creating.htm#BABJICJI

In this chapter, you will create and use the types of database objects that were discussed in "Querying and Manipulating Data".

Note that the statements CREATE TABLE, ALTER TABLEDROP TABLE, and so on, use an implicit commit, and cannot be rolled back.

This chapter contains the following sections:

Using Data Types

Data types associate a set of properties with values so you can use these values in the database. Depending on the data type, Oracle Database can perform different kinds of operations on the information in the database. For example, it is possible to calculate a sum of numeric values but not characters.

Oracle Database supports many kinds of data types, including the most common VARCHAR2(length)NUMBER(precision, scale)DATE, and alsoCHAR(length)CLOBTIMESTAMP, and others. As you create a table, you must specify data types for each of its columns and (optionally) indicate the longest value that can be placed in the column.

Some of the data types and their properties you will use here include the following:

 • The VARCHAR2 stores variable-length character literals, and is the most efficient option for storing character data. When creating a VARCHAR2 column in a table, you must specify the maximum number of characters in a column, which is a length between 1 and 4,000. In the employees table, thefirst_name column has a VARCHAR(20) data type and the LAST_NAME column has a VARCHAR2(25) data type.

 • An option to the VARCHAR2 data type, NVARCHAR2 stores Unicode variable-length character literals.

 • The CHAR data type stores fixed-length character literals; it uses blanks to pad the value to the specified string length, which is between 1 and2,000.

  An option to the CHAR2 data type, NCHAR stores Unicode fixed-length character literals.

 • The CLOB data type is a character large object data type that contains single-byte or multibyte characters. The maximum size of a CLOB is (4 gigabytes - 1) x (database block size).

 • The NUMBER data type stores zero, and integers and real numbers as positive and negative fixed numbers with absolute values between 1.0 x 10-130and 1.0 x 10126 using a fixed-point or floating-point format, with decimal-point precision. Oracle guarantees that NUMBER data types are portable between different operating systems, and recommends it for most cases where you need to store numeric data.

  You can use the precision option to set the maximum number of digits in the number, and the scale option to define how many of the digits are to the right of the decimal separator. In the employees table, the salary column is defined as NUMBER(8,2), providing 6 digits for the primary unit of currency (dollars, pounds, marks, and so on) and 2 digits for the secondary unit of currency (cents, pennies, pfennigs, and so on).

 • For floating-point numbers, Oracle Database provides the numeric BINARY_FLOAT and BINARY_DOUBLE data types as enhancements to the basicNUMBER data type. BINARY_FLOAT (32-bit IEEE 754 format) ranges in absolute value between 1.17549 x e-38F and 3.40282 x e38Fand BINARY_DOUBLE(64-bit IEEE 754 format) ranges in absolute value between 2.22507485850720 x e-308 and 1.79769313486231 x e308. Both use binary precision that enables faster arithmetic calculations and often reduces storage requirements.

 • The DATE data type stores point-in-time values, dates and times; this includes the century, year, month, day, hours, minutes, and seconds. The valid date range is from January 1, 4712 BC to December 31, 9999 AD. Oracle Database supports many different formats for displaying date and time values. In the employees table, the hire_date column is defined as a DATE.

 • The TIMESTAMP data type stores values that are precise to fractional seconds, and is therefore useful in applications that must track event order.

 • The TIMESTAMP WITH TIME ZONE data type stores time zone information, and can therefore record date information that must be coordinated across several geographic regions.

Creating and Using Tables

Tables are the basic unit of data storage in an Oracle database, and hold all user-accessible data. Tables are two-dimensional objects made up of vertical columns that represent the fields of the table and horizontal rows that represent the values for each record in the table.

In this section, you will create all the necessary tables and other schema objects to implement an employee performance evaluation process for the existing hr schema.

Creating a Table

To implement the employee evaluation process, you will need to establish three tables, performance_partsevaluations, and scores.

 • The performance_parts table lists the categories of performance measurements, and the relative weight for each item.

 • The evaluations table will contain the employee's information, evaluation date, and the job, manager and department at the time of evaluation. You must preserve this information in this table because at any point in the future, the employee may change job designation, manager, or department.

 • The scores table contains the scores assigned to each performance category for each evaluation.

To create a table using SQL Developer interface:

You will create the performance_parts table using the SQL Developer graphical interface.

 1. In the Connections navigation hierarchy, click the plus sign (+) next to hr_conn to expand the list of schema objects.

 2. Right-click Tables.

 3. Select New Table.

  Description of table_create_1.gif follows
  Description of the illustration table_create_1.gif

 4. In the Create Table window, enter the following information:

  • For Schema, select HR.

  • For Name, enter PERFORMANCE_PARTS.

  Description of table_create_2.gif follows
  Description of the illustration table_create_2.gif

 5. Click the default column that was created with the table.

 6. Enter the information for the first column in the table as follows:

  • For Column Name, enter PERFORMANCE_ID.

  • For Type, enter VARCHAR2.

  • For Size, enter 2.

  Leave the value of Not Null and Primary Key properties. You will come back to this later, in "Ensuring Data Integrity".

  Description of table_create_3.gif follows
  Description of the illustration table_create_3.gif

 7. Enter information for the second column as follows:

  Click Add Column.

  • For Column Name, enter NAME.

  • For Type, enter VARCHAR2.

  • For Size, enter 80.

 8. Enter information for the third column as follows:

  Click Add Column.

  • For Column Name, enter WEIGHT.

  • For Type, enter NUMBER.

 9. Click OK.

  SQL Developer generates the new table, performance_parts.

 10. In the Connections navigation hierarchy, click the plus sign (+) next to Tables to expand the list of tables.

  performance_parts is a new table in the hr schema, listed between locations and regions.

You just created a new table, performance_parts. If you click the table, the table will appear on the right side of the SQL Developer window, showing its new columns. If you click the SQL tab, you will see the script that created this table.

In Example 3-1, you will create the evaluations table by entering the information directly in the SQL Worksheet pane.

Example 3-1 Creating a Table in SQL Script

CREATE TABLE evaluations (
 evaluation_id  NUMBER(8,0), 
 employee_id   NUMBER(6,0), 
 evaluation_date DATE, 
 job_id      VARCHAR2(10), 
 manager_id    NUMBER(6,0), 
 department_id  NUMBER(4,0),
 total_score   NUMBER(3,0)
)

The results of the script follow.

CREATE TABLE succeeded.

You created a new table, evaluations. If you click the table, the table will appear on the right side of the SQL Developer window, showing its new columns. If you click the SQL tab, you will see the script that created this table. You may need to click the Refresh icon.

In Example 3-2, you will create another table, scores, by entering the information in the SQL Worksheet pane.

Example 3-2 Creating the SCORES Table

CREATE TABLE scores (
 evaluation_id  NUMBER(8,0), 
 performance_id VARCHAR2(2), 
 score      NUMBER(1,0)
);

The results of the statement follow.

CREATE TABLE succeed.

You created a new table, scores. If you click the table, the table will appear on the right side of the SQL Developer window, showing its new columns. If you click the SQL tab, you will see the script that created this table. You may need to click the Refresh icon.

See Also:

Ensuring Data Integrity

The data in the table must satisfy the business rules that are modeled in the application. Many of these rules can be implemented through integrityconstraints that use the SQL language to explicitly state what type of data values are valid for each column.

When an integrity constraint applies to a table, all data in the table must conform to the corresponding rule, so when your application includes a SQL statement that inserts or modifies data in the table, Oracle Database automatically ensures that the constraint is satisfied. If you attempt to insert, update, or remove a row that violates a constraint, the system generates an error, and the statement is rolled back. If you attempt to apply a new constraint to a populated table, the system may generate an error if any existing row violates the new constraint.

Because Oracle Database checks that all the data in a table obeys an integrity constraint much faster than an application can, you can enforce the business rules defined by integrity constraints more reliably than by including this type of checking in your application logic.

See Also:

Understanding Types of Data Integrity Constraints

There are five basic types of integrity constraints:

 • NOT NULL constraint ensures that the column contains data (it is not null).

 • A unique constraint ensures that multiple rows do not have the same value in the same column. This type of constraint can also be used on combination of columns, as a composite unique constraint. This constraint ignores null values.

 • A primary key constraint combines NOT NULL and UNIQUE constraints in a single declaration; it prevents multiple rows from having the same value in the same column or combination of columns, and prevents null values.

 • foreign key constraint requires that for each value in the column on which the constraint is defined, there must be a matching value in a specified other table and column.

 • check constraint ensures that a value satisfies a specified condition. Use check constraints when you need to enforce integrity rules based onlogical expressions, such as comparisons. Oracle recommends that you never use check constraints when other types of constraints can provide the necessary checking.

Adding Integrity Constraints

You will now add different types of constraints to the tables you created in "Creating a Table".

To Add a NOT NULL Constraint Using the SQL Developer Interface:

You will add a NOT NULL constraint to the table using the SQL Developer graphical interface.

 1. In the Connections navigation hierarchy, click the plus sign (+) next to Tables to expand the list of tables.

 2. Right-click the performance_parts table.

 3. Select Edit.

  Description of constraint_create_5.gif follows
  Description of the illustration constraint_create_5.gif

 4. In the Edit Table window, follow these steps:

 5. In the Confirmation window, click OK.

  You have now created a NOT NULL constraint for the name column of the performance_parts table.

The definition of the name column in the performance_parts table is changed to the following; note that the constraint is automatically enabled.

"NAME" VARCHAR2(80) NOT NULL ENABLE

Example 3-3 shows how you can add another NOT NULL constraint to the performance_parts table by entering the required information directly in the SQL Statement window.

Example 3-3 Adding a NOT NULL Constraint in SQL Script

ALTER TABLE performance_parts
MODIFY weight NOT NULL;

The results of the script follow.

ALTER TABLE performance_parts succeeded. 

You just created a NOT NULL constraint for column weight of the performance_parts table. If you click the SQL tab, you will see that the definition of theweight column changed. You may need to click the Refresh icon.

"WEIGHT" NUMBER NOT NULL ENABLE

To add a unique constraint using the SQL Developer interface:

You will add a unique constraint to the scores table using the SQL Developer graphical interface. You could also use the Edit Table window, as in the NOT NULL constraint, to accomplish this task.

 1. In the Connections navigation hierarchy, click the plus sign (+) next to Tables to expand the list of tables.

 2. Right-click the scores table.

 3. Select Constraint, and then select Add Unique.

  Description of constraint_create_3.gif follows
  Description of the illustration constraint_create_3.gif

 4. In the Add Unique window, enter the following information:

  • Set the constraint name to SCORES_EVAL_PERF_UNIQUE.

  • Set Column 1 to EVALUATION_ID.

  • Set Column 2 to PERFORMANCE _ID.

  Click Apply.

  Description of constraint_create_4.gif follows
  Description of the illustration constraint_create_4.gif

 5. In the Confirmation window, click OK.

  You have now created a unique constraint for the scores table.

  The following SQL statement was added to your table definition:

  CONSTRAINT "SCORES_EVAL_PERF_UNIQUE" UNIQUE ("EVALUATION_ID", "PERFORMANCE_ID")
  

To add a primary key constraint using the SQL Developer interface:

You will add a primary key constraint to the performance_parts table using the SQL Developer graphical interface. You could also use the Edit Table window, as in the NOT NULL constraint, to accomplish this task.

 1. In the Connections navigation hierarchy, click the plus sign (+) next to Tables to expand the list of tables.

 2. Right-click the performance_parts table.

 3. Select Constraint, and then select Add Primary Key.

  Description of constraint_create_1.gif follows
  Description of the illustration constraint_create_1.gif

 4. In the Add Primary Key window, enter the following information:

  • Set the primary key name to PERF_PERF_ID_PK.

  • Set Column 1 to PERFORMANCE_ID.

  Click Apply.

  Description of constraint_create_2.gif follows
  Description of the illustration constraint_create_2.gif

 5. In the Confirmation window, click OK.

  You have now created a primary key constraint for the performance_parts table.

The following SQL statement was added to your table definition:

CONSTRAINT "PERF_PERF_ID_PK" PRIMARY KEY ("PERFORMANCE_ID")

In Example 3-4, you will create a primary key constraint on the evaluations table by entering the required information directly in the SQL Statement window.

Example 3-4 Adding a Primary Key Constraint in SQL Script

ALTER TABLE evaluations
ADD CONSTRAINT eval_eval_id_pk PRIMARY KEY (evaluation_id);

The results of the script follow.

ALTER TABLE evaluations succeeded.

You just created a primary key eval_eval_id_pk on the evaluations table. If you click the SQL tab, you will see the following SQL statement was added to your table definition. You may need to click the Refresh icon.

CONSTRAINT "EVAL_EVAL_ID_PK" PRIMARY KEY ("EVALUATION_ID")

To add a foreign key constraint using the SQL Developer interface:

You will add two foreign key constraints to the scores table using the SQL Developer graphical interface. You could also use the Edit Table window, as in the NOT NULL constraint, to accomplish this task.

 1. In the Connections navigation hierarchy, the plus sign (+) next to Tables to expand the list of tables.

 2. Right-click the scores table.

 3. Select Constraint, and then select Add Foreign Key.

  Description of constraint_create_7.gif follows
  Description of the illustration constraint_create_7.gif

 4. In the Add Foreign Key window, enter the following information:

  • Set the foreign key name to SCORES_EVAL_FK.

  • Set Column Name to EVALUATION_ID.

  • Set Reference Table Name to EVALUATIONS.

  • Set Referencing Column to EVALUATION_ID.

  Click Apply.

  Description of constraint_create_8.gif follows
  Description of the illustration constraint_create_8.gif

 5. In the Confirmation window, click OK.

  You have now created a foreign key constraint on the evalution_id column from the evaluations table.

 6. Add another foreign key constraint by repeating steps 2 through 5, with the following parameters:

  • Set the foreign key name to SCORES_PERF_FK.

  • Set Column Name to PERFORMANCE_ID.

  • Set Reference Table Name to PERFORMANCE_PARTS.

  • Set Referencing Column to PERFORMANCE_ID.

  Click Apply.

The following SQL statements were added to your table definition:

CONSTRAINT "SCORES_EVAL_FK" FOREIGN KEY ("EVALUATION_ID")
 REFERENCES "HR"."EVALUATIONS" ("EVALUATION_ID") ENABLE
CONSTRAINT "SCORES_PERF_FK" FOREIGN KEY ("PERFORMANCE_ID")
 REFERENCES "HR"."PERFORMANCE_PARTS" ("PERFORMANCE_ID") ENABLE

In Example 3-5, you will create a foreign key constraint on the evaluations table by entering the required information directly in the SQL Statement window.

Example 3-5 Adding a Foreign Key Constraint in SQL Script

ALTER TABLE evaluations
  ADD CONSTRAINT eval_emp_id_fk FOREIGN KEY (employee_id) 
  REFERENCES employees(employee_id);

The results of the script follow.

ALTER TABLE evaluations succeeded

You have now created a foreign key constraint on the employee_id column from the employees table. If you click the SQL tab, you will see the following SQL statement was added to your table definition. You may need to click the Refresh icon.

CONSTRAINT "EVAL_EMP_ID_FK" FOREIGN KEY ("EMPLOYEE_ID")
 REFERENCES "HR"."EMPLOYEES" ("EMPLOYEE_ID") ENABLE

To add a check constraint using the SQL Developer interface:

You will add a check constraint to the scores table using the SQL Developer graphical interface. You could also use the Edit Table window, as in the NOT NULL constraint, to accomplish this task.

 1. In the Connections navigation hierarchy, the plus sign (+) next to Tables to expand the list of tables.

 2. Right-click the scores table.

 3. Select Constraint, and then select Add Check.

  Description of constraint_create_9.gif follows
  Description of the illustration constraint_create_9.gif

 4. In the Add Check window, enter the following information:

  • Set the Constraint Name to SCORE_VALID.

  • Set Check Condition to score >=0 and score <=9.

  • Set Status to ENABLE.

  Click Apply.

  Description of constraint_create_10.gif follows
  Description of the illustration constraint_create_10.gif

 5. In the Confirmation window, click OK.

  You have now created a check constraint on the score column of the scores table.

The following SQL statement was added to your table definition:

CONSTRAINT "SCORE_VALID" CHECK (score >=0 and score <=9) ENABLE

Adding Data to a Table, Modifying, and Deleting

You can use SQL Developer to enter data into tables, to edit, and to delete existing data. The following tasks will show these processes for theperformance_parts table.

To add data to a table using the SQL Developer interface:

Follow these steps to add rows of data to the performance_parts table

 1. In the Connections navigation hierarchy, double-click the performance_parts table.

 2. Click the Data tab in the performance_parts table display.

 3. In the Data pane, click the New Record icon.

  Description of data_add_1.gif follows
  Description of the illustration data_add_1.gif

 4. In the new row, add the following information; you can click directly into the column, or tab between columns:

  • Set PERFORMANCE_ID to 'WM'

  • Set NAME to 'Workload Management'

  • Set WEIGHT to 0.2

  Press the Enter key.

  Description of data_add_2.gif follows
  Description of the illustration data_add_2.gif

 5. Add a second row with the following information: set PERFORMANCE_ID to 'BRset NAME to 'Building Relationships, and set WEIGHT to 0.2.

  Press the Enter key.

 6. Add a third row with the following information: set PERFORMANCE_ID to 'CF', set NAME to 'Customer Focus', and set WEIGHT to 0.2.

  Press the Enter key.

 7. Add a fourth row with the following information: set PERFORMANCE_ID to 'CM', set NAME to 'Communication', and set WEIGHT to 0.2.

  Press the Enter key.

 8. Add a fifth row with the following information: set PERFORMANCE_ID to 'TW', set NAME to 'Teamwork', and set WEIGHT to 0.2.

  Press the Enter key.

 9. Add a sixth row with the following information: set PERFORMANCE_ID to 'RD', set NAME to 'Results Orientation', and set WEIGHT to 0.2.

  Press the Enter key.

 10. Click the Commit Changes icon.

 11. Review and close the Data Editor Log window.

  Description of data_add_3.gif follows
  Description of the illustration data_add_3.gif

 12. Review the new data in the table performance_parts.

  Description of data_add_4.gif follows
  Description of the illustration data_add_4.gif

You have added 6 rows to the performance_partsShort URL click!
<< กลับคืน : เข้าชม 11,569 ครั้ง : ขึ้นไปด้านบน

รับทำเว็บไซต์ รับสร้างเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บ รับเขียนเว็บ รับสอนทำเว็บ รับเช่า hosting รับเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จดชื่อเว็บ รับโปรโมทเว็บไซต์ รับดูแลเว็บ SiteMap
สปริงเกอร์http://www.xn--22c2c4blb9n.xn--o3cw4h/