รับทำเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา Thai English     facebook
รายการหลักบทความ


Page Ranking Tool

อ่าน Excel หลายเดียวกับ Java : Read Simple Excel(.xls) document using Apache POI


สอน JSP
> อ่าน Excel หลายเดียวกับ Java : Read Simple Excel(.xls) document using Apache POI


In this section, you will learn how to read Excel file having .xls extension using Apache POI library.
Read Simple Excel(.xls) document using Apache POI

In this section, you will learn how to read Excel file having .xls extension using Apache POI library.

In the below example, we will read excel document having one sheet named as "new sheet" which have values on the first row. The row contains numeric, boolean as well as text cells.

In the below example, i have used Apache POI version 3.7. For downloading the above library click here.

The code is given below :  Code
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;

import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFCell;
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFRow;
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFSheet;
import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFWorkbook;
import org.apache.poi.ss.usermodel.Cell;

public class SimpleExcelReadExample {
@SuppressWarnings("unchecked")
public static void main(String[] args) throws Exception {
//
// An excel file name. You can create a file name with a full
// path information.
//
String filename = "xls/test.xls";

//
// Create an ArrayList to store the data read from excel sheet.
//
List sheetData = new ArrayList();

FileInputStream fis = null;
try {
//
// Create a FileInputStream that will be use to read the
// excel file.
//
fis = new FileInputStream(filename);

//
// Create an excel workbook from the file system.
//
HSSFWorkbook workbook = new HSSFWorkbook(fis);
//
// Get the first sheet on the workbook.
//
HSSFSheet sheet = workbook.getSheetAt(0);

//
// When we have a sheet object in hand we can iterator on
// each sheet's rows and on each row's cells. We store the
// data read on an ArrayList so that we can printed the
// content of the excel to the console.
//
Iterator rows = sheet.rowIterator();
while (rows.hasNext()) {
HSSFRow row = (HSSFRow) rows.next();
Iterator cells = row.cellIterator();

List data = new ArrayList();
while (cells.hasNext()) {
HSSFCell cell = (HSSFCell) cells.next();
data.add(cell);
}

sheetData.add(data);
}
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
} finally {
if (fis != null) {
fis.close();
}
}

showExelData(sheetData);
}

private static void showExelData(List sheetData) {
//
// Iterates the data and print it out to the console.
//
for (int i = 0; i < sheetData.size(); i++) {
List list = (List) sheetData.get(i);
for (int j = 0; j < list.size(); j++) {
Cell cell = (Cell) list.get(j);
if (cell.getCellType() == Cell.CELL_TYPE_NUMERIC) {
System.out.print(cell.getNumericCellValue());
} else if (cell.getCellType() == Cell.CELL_TYPE_STRING) {
System.out.print(cell.getRichStringCellValue());
} else if (cell.getCellType() == Cell.CELL_TYPE_BOOLEAN) {
System.out.print(cell.getBooleanCellValue());
}
if (j < list.size() - 1) {
System.out.print(", ");
}
}
System.out.println("");
}
}
}Output

This will show the content of the file "test.xls" as follows :

EmpId, Name, Designation
1.0, ABC , Software Engineer
2.0, DFG , Sr Software Engineer
3.0, LOI , Team Leader
4.0, LKJ , Project Manager


Download Source Code

refer: http://www.roseindia.net/tutorials/poi/ApachePoiReadXls.shtml

Short URL click!
<< กลับคืน : เข้าชม 7,248 ครั้ง : ขึ้นไปด้านบน

รับทำเว็บไซต์ รับสร้างเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บ รับเขียนเว็บ รับสอนทำเว็บ รับเช่า hosting รับเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จดชื่อเว็บ รับโปรโมทเว็บไซต์ รับดูแลเว็บ SiteMap
สปริงเกอร์http://www.xn--22c2c4blb9n.xn--o3cw4h/