รับทำเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา Thai English     facebook
รายการหลักบทความ


Page Ranking Tool

ตรวจสอบ username ในฐานข้อมูล Username live check using Ajax PHP MySQL


สอน jQuery
> ตรวจสอบ username ในฐานข้อมูล Username live check using Ajax PHP MySQL


Live username checking (whether username exist or not) has become really useful part of registration system. I guess, standard registration is a huge turn-off for everyone, because users not only have to reload the entire page again and again, but fields like password etc also need to be re-entered every-time. In this article, let’s find-out we can check username availability easily using Ajax and PHP.

รับทำเว็บ  webUB.com


There are various ways to implement live username checking, and everyone does it differently. In our case, we will be using minimal code, less style and jQuery and make it equally effective.

Registration PageLet’s assume, below is our registration page, it contains username input field, and span HTML element with ID user-result to dump ajax results:  Code
<div id="registration-form">
<label for="username">Enter Username :
<input name="username" type="text" id="username" maxlength="15">
<span id="user-result"></span>
</label>
</div>With help of jQuery, we can make Ajax calls to PHP page when the user releases a key on the keyboard. Method used here is .keyup().  Code
$("#username").keyup(function (e) {
//do some stuff
});To make Ajax calls, we will be using jQuery $.post method, it is the easiest way to load data from the server using a HTTP POST request, it also lets us send some additional data along, which is perfect for sending username POST variable. So here’s actual jQuery code to send username POST variable from input field to another page.  Code
$("#username").keyup(function (e) { //user types username on inputfiled
var username = $(this).val(); //get the string typed by user
$.post('check_username.php', {'username':username}, function(data) { //make ajax call to check_username.php
$("#user-result").html(data); //dump the data received from PHP page
});
});Return Username AvailabilityOur registration page makes Ajax calls to PHP file to check username availability. Here’s our simple PHP page check_username.php, it returns enough data from the database we need for the registration process.  Code
if(isset($_POST["username"]))
{
//connect to database
$connecDB = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASS, DBNAME)or die('could not connect to database');

//received username value from registration page
$username = $_POST["username"];

//check username in db
$results = mysqli_query($connecDB,"SELECT id FROM username_list WHERE username='$username'");

$username_exist = mysqli_num_rows($results); //records count

//if returned value is more than 0, username is not available
if($username_exist) {
die('<img src="imgs/not-available.png" />');
}else{
die('<img src="imgs/available.png" />');
}
}Here’s the complete code for check_username.php, as it is dangerous to use input data directly into MySQL queries, it is always a good idea to have them sanitized and use some extra security. I have sanitized POST value with PHP filter_var below and checked whether incoming is really Ajax request, using PHP $_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'].  Code
###### db ##########
$db_username = 'xxxx';
$db_password = 'xxxx';
$db_name = 'xxxx';
$db_host = 'localhost';
################

//check we have username post var
if(isset($_POST["username"]))
{
//check if its an ajax request, exit if not
if(!isset($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH']) AND strtolower($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH']) != 'xmlhttprequest') {
die();
}

//try connect to db
$connecDB = mysqli_connect($db_host, $db_username, $db_password,$db_name)or die('could not connect to database');

//trim and lowercase username
$username = strtolower(trim($_POST["username"]));

//sanitize username
$username = filter_var($username, FILTER_SANITIZE_STRING, FILTER_FLAG_STRIP_LOW|FILTER_FLAG_STRIP_HIGH);

//check username in db
$results = mysqli_query($connecDB,"SELECT id FROM username_list WHERE username='$username'");

//return total count
$username_exist = mysqli_num_rows($results); //total records

//if value is more than 0, username is not available
if($username_exist) {
echo '<img src="imgs/not-available.png" />';
}else{
echo '<img src="imgs/available.png" />';
}

//close db connection
mysqli_close($connecDB);
}Download: http://www.sanwebe.com/downloads/47-username-live-check-sample-file
Demo: http://sanwebe.com/assets/ajax-username-live-check/

จาก: http://www.sanwebe.com/2013/04/username-live-check-using-ajax-php

Short URL click!
<< กลับคืน : เข้าชม 5,214 ครั้ง : ขึ้นไปด้านบน

รับทำเว็บไซต์ รับสร้างเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บ รับเขียนเว็บ รับสอนทำเว็บ รับเช่า hosting รับเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จดชื่อเว็บ รับโปรโมทเว็บไซต์ รับดูแลเว็บ SiteMap
สปริงเกอร์http://www.xn--22c2c4blb9n.xn--o3cw4h/