รับทำเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา Thai English     facebook
รายการหลักบทความ


Page Ranking Tool

การแก้ไขค่าหลายแถวด้วย JSP & MySQL : JSP edit multiple rows


สอน JSP
> การแก้ไขค่าหลายแถวด้วย JSP & MySQL : JSP edit multiple rows


n this tutorial, you will learn how to update multiple records at the same time. The given example retrieves the record from the database into html table and there is a checkbox with each row. If the user select particular checkbox, then the particular row details will get fetched and allow the user to edit that particular record. User can edit multiple rows from this code.

books.jsp


  Code
<%@page import="java.sql.*"%>

<form name=myname method=post action="edit.jsp">
<table border="1">
<tr><td></td>
<td><b><u>bookid</u></b></td>
<td><b><u>Author</u></b></td>
<td><b><u>title</u></b></td>
</tr>
<%try{

Connection conn = null;
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/mysql","root", "root");
ResultSet rs = null;
Statement st=null;
st=conn.createStatement();
rs = st.executeQuery("select * from book");
int i=0; while(rs.next()){ %>
<tr><td><input type="checkbox" name="check<%=i%>" value=<%= rs.getString("bookid") %>></td>
<td><%= rs.getString("bookid") %></td>
<td><%= rs.getString("author") %></td>
<td><%= rs.getString("title") %></td>
</tr><%
i++;
}
}catch(SQLException e){ System.out.println(e.getMessage()); } %>
</table>
<input type="submit">
</form>
edit.jsp


  Code
<%@page import="java.sql.*"%>
<%String id[]= new String[10];
for(int i=0;i<10;i++){
id[i]=request.getParameter("check"+i);
out.println(id[i]);
}
%>

<form name=myname method=post action="update.jsp">
<table border="1">
<tr>
<td><b><u>bookid</u></b></td>
<td><b><u>Author</u></b></td>
<td><b><u>title</u></b></td>
</tr>
<%try{

Connection conn = null;
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/mysql","root", "root");
ResultSet rs = null;
Statement st=null;
st=conn.createStatement();
for(int a=0;a<10;a++){
rs = st.executeQuery("select * from book where bookid='"+id[a]+"'");
while(rs.next()){ %>
<tr>
<td><input type="text" name="bid" value="<%= rs.getString("bookid") %>"></td>
<td><input type="text" name="auth" value="<%= rs.getString("author") %>"></td>
<td><input type="text" name="tit" value="<%= rs.getString("title") %>"></td>
</tr><%
}
}
}catch(SQLException e){ System.out.println(e.getMessage()); } %>
</table>

<input type="submit">update.jsp


  Code
<%@page import="java.sql.*"%>
<%
String d[] =request.getParameterValues("bid");
if(d !=null) {
for(int i=0;i<d.length;i++) {
out.println(d[i]);
}
}
String name[] =request.getParameterValues("auth");
if(name !=null) {
for(int i=0;i<name.length;i++) {
out.println(name[i]);
}
}
String title[] =request.getParameterValues("tit");
if(title !=null) {
for(int i=0;i<title.length;i++) {
out.println(title[i]);
}
}
%>
<%
try{
Connection conn = null;
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/mysql","root", "root");

Statement st=null;
st=conn.createStatement();
for(int a=0;a<10;a++){
String book_id=d[a];
String author=name[a];
String tit=title[a];
st.executeUpdate("update book set author='"+author+"', title='"+tit+"' where bookid='"+book_id+"'");
}
}
catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}
%>refer: http://www.roseindia.net/tutorial/jsp/jspEditMultipleRows.html

Short URL click!
<< กลับคืน : เข้าชม 6,715 ครั้ง : ขึ้นไปด้านบน

รับทำเว็บไซต์ รับสร้างเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บ รับเขียนเว็บ รับสอนทำเว็บ รับเช่า hosting รับเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จดชื่อเว็บ รับโปรโมทเว็บไซต์ รับดูแลเว็บ SiteMap
สปริงเกอร์http://www.xn--22c2c4blb9n.xn--o3cw4h/