รับทำเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา Thai English     facebook
รายการหลักบทความ


Page Ranking Tool

เสปคทีวีดิจิตอล (DVB-S เกี่ยวกับเครื่องรับสัญญานดาวเทียม)


สอน ทีวีดิจิตอล DVB T2
> เสปคทีวีดิจิตอล (DVB-S เกี่ยวกับเครื่องรับสัญญานดาวเทียม)


ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกพ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นําเข้า จําหน่าย หรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณ ในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกเพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะผลิตนําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ดังกล่าวได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ดังกล่าวตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) (๖) และ (๒๔) มาตรา ๓๗ และมาตรา ๘๑วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๕”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก” หมายความว่าการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ประเภทที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะรับบริการดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกําหนด โดยผู้ให้บริการไม่ประสงค์จะให้บริการเป็นการทั่วไป ซึ่งจะมีค่าบริการหรือไม่ก็ได้

“เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์” หมายความว่า เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก

“เครื่องวิทยุคมนาคม” หมายความว่า เครื่องวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม

“นําเข้า” หมายความว่า การนําเข้ามาในราชอาณาจักร แต่ไม่รวมถึงการนําเข้ามาในราชอาณาจักรและเก็บไว้ในเขตปลอดอากรเพื่อการส่งออก

“จําหน่าย” หมายความว่า การซื้อขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือการโอน และให้รวมถึงการเช่าใช้ เช่าซื้อ หรือการให้ยืมด้วย

“ผู้ขอรับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ยื่นคําขอรับอนุญาตผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามประกาศนี้

“สํานักงานสาขา” หมายความว่า สํานักงานสาขาของนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาุตตามประกาศนี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามประกาศนี้

“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หมวด ๑
การยื่นขอรับอนุญาต

ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ให้ยื่นคําขออนุญาตตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้ โดยผู้ขอรับอนุญาตต้องแจ้งประเภทการขออนุญาตให้ชัดเจน

ในกรณีที่เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามวรรคหนึ่งเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม ผู้ขอรับอนุญาตต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย

ข้อ ๖ การยื่นขอรับอนุญาตตามข้อ ๕ ให้ดําเนินการยื่นแบบคําขออนุญาตที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการพิจารณาอนุญาต ดังต่อไปนี้
ก. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับผู้ขอรับอนุญาต
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรอื่นที่กฎหมายบัญญัติให้ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชนได้
(๒) สําเนาทะเบียนพาณิชย์หน้า ๖๘เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือบริคณห์สนธิที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบการจดทะเบียนได้รับรองและออกให้ไม่เกินกําหนดระยะเวลาสามเดือน ซึ่งจะต้องมีรายชื่อบุคคลที่มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลนั้นและวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต นําเข้าจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว
(๔) หนังสือมอบอํานาจตามกฎหมายพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน

ข. เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการพิจารณาอนุญาต

(๑) เอกสารแสดงรายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ เช่น เอกสารชี้แจงรายการสินค้า (Catalog) ข้อกําหนดทางวิชาการ (Technical Specification) และมาตรการการเข้าถึงแบบมีเงื่อนไข (CA) ที่ใช้เป็นต้น
(๒) เอกสารรับรองมาตรฐานทางวิชาการของเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ดังกล่าว
(๓) กรณีการขออนุญาตผลิต ผู้ยื่นขอรับอนุญาตจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการอุปกรณ์ย่อยที่จะนํามาผลิตเป็นเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ด้วย
(๔) กรณีการขออนุญาตนําเข้า ให้ยื่นใบกํากับสินค้านําเข้าเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ (Proforma Invoice) หรือใบสั่งซื้อเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์นั้น
(๕) กรณีการขออนุญาตจําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งแล้วแต่กรณีให้ยื่นบัญชีแสดงรายการและจํานวนเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และสถานที่ตั้งหรือสถานที่เก็บรักษาเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ดังกล่าว
(๖) เอกสารอื่นใดที่จําเป็นแก่การพิจารณาอนุญาตตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร(ถ้ามี) การยื่นขออนุญาตให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองหรือมอบอํานาจบุคคลอื่น ดําเนินการแทนหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ สํานักงาน

หมวด ๒
ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต

ข้อ ๗ การพิจารณาอนุญาตตามประกาศนี้คณะกรรมการอาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติการแทนก็ได้การอนุญาตให้ผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับ เครื่องมือหรืออุปกรณ์แล้วแต่กรณีให้ใช้แบบการอนุญาตท้ายประกาศนี้

ข้อ ๘ การพิจารณาอนุญาตให้ผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์แล้วแต่กรณีคณะกรรมการจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง การกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาคําขอหรือคําร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

โดยดําเนินการ ดังนี้
(๑) เมื่อสํานักงานได้รับคําขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดแล้ว ให้ดําเนินการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง หากรายละเอียดของเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบถ้วนในสาระสําคัญจะไม่พิจารณาคําขออนุญาตดังกล่าวและให้คืนเอกสารที่ยื่นมาทั้งหมดแก่ผู้ขอรับอนุญาต
(๒) กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วนและเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ขออนุญาตนั้นมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร หรือมีมาตรฐานเป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด จะพิจารณาอนุญาตตามคําขออนุญาตและให้แจ้งผู้ขอรับอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าวตามอัตราที่กําหนดในข้อ ๑๓
ในกรณีที่สํานักงานตรวจสอบแล้วปรากฏว่าแบบคําขออนุญาตหรือเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขออนุญาตไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้แจ้งผู้ขอรับอนุญาตดําเนินการแก้ไขหรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ซึ่งหากไม่ได้ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดจะไม่พิจารณาคําขออนุญาตดังกล่าวและให้คืนเอกสารที่ยื่นทั้งหมดแก่ผู้ขอรับอนุญาตโดยทันที

ข้อ ๙ คณะกรรมการไม่อนุญาตให้นําเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไปใช้เพื่อรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโดยชอบด้วยชอบกฎหมาย
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาไม่อนุญาตตามคําขออนุญาต ให้สํานักงานแจ้งผู้ขอรับอนุญาตทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเหตุแห่งการปฏิเสธดังกล่าวให้ผู้ขอรับอนุญาตทราบอย่างชัดเจนภายในสิบวันทำการนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

ข้อ ๑๐ การพิจารณาอนุญาตให้ผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งแล้วแต่กรณี หากเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ขออนุญาตนั้นเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุญาตตามคําขอ ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมออกใบอนุญาตทํา นําเข้า ค้าหรือมีซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมแล้วแต่กรณีให้กับผู้ขอรับอนุญาตในคราวเดียวกัน
ทั้งนี้ผู้ขอรับอนุญาตจะต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย

ข้อ ๑๑ การพิจารณาอนุญาตให้ผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีตราอักษร แบบหรือรุ่นที่มีคุณสมบัติตามที่สํานักงานได้ตรวจสอบ หรือที่คณะกรรมการได้เคยพิจารณาอนุญาตให้ผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งแล้วแต่กรณีมาแล้ว ให้ดําเนินการพิจารณาอนุญาตแบบอัตโนมัติ (Automatic License) โดยหากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วนและมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับที่เคยได้รับอนุญาตครั้งก่อนจะพิจารณาอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขออนุญาต

ข้อ ๑๒ การอนุญาตตามประกาศนี้มีดังนี้

(๑) การอนุญาตให้ผลิต มีระยะเวลาอนุญาตคราวละ ๑ ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

(๒) การอนุญาตให้นําเข้ามีระยะเวลาอนุญาตคราวละ ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

(๓) การอนุญาตให้จําหน่ายมีระยะเวลาอนุญาตคราวละ ๑ ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

(๔) การอนุญาตให้มีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งแล้วแต่กรณีมีระยะเวลาอนุญาต คราวละ ๑ ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

ข้อ ๑๓ ให้ผู้ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ชําระค่าธรรมเนียม ดังนี้

(๑) การอนุญาตให้ผลิตหรือนําเข้า คราวละ ๑๐.-บาทต่อเครื่อง

(๒) การอนุญาตให้จําหน่าย คราวละ ๕,๐๐๐.-บาท

(๓) การอนุญาตให้มีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งแล้วแต่กรณีคราวละ ๑,๐๐๐.-บาท

(๔) ใบแทนการอนุญาต ฉบับละ ๑๐๐.-บาท

หมวด ๓
มาตรการกํากับดูแล

ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์แล้วแต่กรณีมีหน้าที่ต้องดําเนินการ ดังนี้

(๑) จัดเก็บบัญชีแสดงรายการเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไว้ ณ สถานที่ตั้งหรือสถานที่จัดเก็บตามที่ได้แจ้งในข้อ ๖ ข. (๕) และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบในเวลาอันสมควร

(๒) จัดส่งสําเนาบัญชีแสดงรายการเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคมของแต่ละปีเว้นแต่กรณีที่มีการจําหน่ายหรือรับติดตั้งหมดในแต่ละบัญชีให้ดําเนินการตามข้อ ๑๕

(๓) อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการผลิต นําเข้าจําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ข้อ ๑๕ เมื่อจําหน่ายหรือติดตั้งเครื่่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์หมดในแต่ละบัญชีแล้วให้ผู้ได้รับอนุญาตส่งบัญชีหรือสําเนาบัญชีแสดงรายการเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์นั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่มีการจําหน่ายหรือติดตั้งหมด

ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับอนุญาตประเภทนิติบุคคลและมีสํานักงานสาขาซึ่งได้จดทะเบียนกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจดทะเบียนตามกฎหมายแล้ว หากประสงค์จะให้สํานักงานสาขานั้นหรือสํานักงานสาขาที่จะจัดตั้งใหม่ในอนาคตจําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ด้วยก็สามารถดําเนินการดังกลาวได ่ ้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการแยกจากนิติบุคคลนั้นอีก

ในกรณีนี้สํานักงานสาขาทุกสาขาจะต้องมีสําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตของผู้ได้รับอนุญาตประเภทนิติบุคคลนั้นแสดงในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อ ๑๗ กรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่กําหนดในประกาศนี้ หรือประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดเกี่ยวกับการอนุญาตให้ผลิต นําเข้า จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์คณะกรรมการอาจสั่งให้ผู้ได้รับอนุญาตระงับการกระทําที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือพักใช้หรือเพิกถอนการอนุญาตนั้นก็ได้บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๘ ผู้ที่ผลิต จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์อยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ หากประสงค์จะผลิต จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่อไป ให้ดําเนินการยื่นขอรับอนุญาตเพื่อผลิต จําหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งแล้วแต่กรณีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศนี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และเมื่อได้ยื่นขออนุญาตจากคณะกรรมการแล้วให้มีสิทธิดําเนนการได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับแจ้งไม่อนุญาตจากคณะกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พันเอก นทีศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ข้อความบางส่วนในแบบ
คําขออนุญาตผลิต นําเข้าจาหน่ายหรือมีไว้เพื่อจําหน่ายหรือรับติดตั้งซึ่งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกแบบ
๑. ห้ามนําเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปใช้ประโยชน์ใดๆ นอกจากที่ปรากฏในเอกสารการอนุญาตนี้
๒. การอนุญาตจะโอนกันไม่ได้
๓. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เงื่อนไขการอนุญาตระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศคําสั่ง หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
๔. เครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกต้องนําไปใช้กับการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยชอบด้วยกฎหมาย
๕. จัดเก็บบัญชีแสดงรายการเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบในเวลาอันควร
๖. จัดส่งสําเนาบัญชีแสดงรายการเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ๓๑ธันวาคมของแต่ละปี เว้นแต่กรณีมีการจําหน่ายหรือรับติดตั้งหมดในแต่ละบัญชีให้จัดส่งบัญชีหรือสําเนาแสดงรายการเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์นั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหกสิบวันนับแตวัที่มีการจําหน่ายหรือติดตั้งหมด
๗. ผู้ได้รับอนุญาตและสํานักงานสาขาจะต้องแสดงสําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตของผู้ได้รับอนุญาตประเภทนิติบุคคลนั้นในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

๘. สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจะยกเลิกการอนุญาตที่ออกให้หากปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตกระทําผิดเงื่อนไขการอนุญาต

ไฟล์ต้นฉบับ : http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2013/02/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C.pdf

Short URL click!
<< กลับคืน : เข้าชม 3,818 ครั้ง : ขึ้นไปด้านบน

รับทำเว็บไซต์ รับสร้างเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บ รับเขียนเว็บ รับสอนทำเว็บ รับเช่า hosting รับเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จดชื่อเว็บ รับโปรโมทเว็บไซต์ รับดูแลเว็บ SiteMap
สปริงเกอร์http://www.xn--22c2c4blb9n.xn--o3cw4h/