รับทำเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา Thai English     facebook
รายการหลักบทความ


Page Ranking Tool

เสปคทีวีดิจิตอล (ภาคส่ง)


สอน ทีวีดิจิตอล DVB T2
> เสปคทีวีดิจิตอล (ภาคส่ง)ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง แผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

               
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดแผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อให้การใช้งานความถี่วิทยุสําหรับกิจการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากการรบกวนซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีในระบบดิจิตอลที่ทันสมัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในภาพรวม
                อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) (๕) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงกําหนดแผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลดังมีรายละเอียดตามมาตรฐานเลขที่ กสทช. ผว. 102 - 2555 แนบท้ายประกาศนี้

                               ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
                                           ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
                                                       พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
               ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ดาวน์โหลดต้นฉบับคลิกที่นี่ 
ดูสำเนา
 

ทีวีดิจิตอล

ทีวีดิจิตอล
ทีวีดิจิตอล
ทีวีดิจิตอล
ทีวีดิจิตอล
ทีวีดิจิตอล
ทีวีดิจิตอล
ทีวีดิจิตอล

ทีวีดิจิตอล

ทีวีดิจิตอล

ทีวีดิจิตอล

ทีวีดิจิตอล

ทีวีดิจิตอล

ทีวีดิจิตอล

ทีวีดิจิตอล

ทีวีดิจิตอล

ทีวีดิจิตอล

ทีวีดิจิตอล

ทีวีดิจิตอล

ทีวีดิจิตอล

ทีวีดิจิตอล
ทีวีดิจิตอล
ทีวีดิจิตอล
ทีวีดิจิตอล
ทีวีดิจิตอล
ทีวีดิจิตอล
ทีวีดิจิตอล
ทีวีดิจิตอล
ทีวีดิจิตอล
ทีวีดิจิตอล


ที่มา http://www.tvdigitalthailand.com/?cid=1905501Short URL click!
<< กลับคืน : เข้าชม 4,649 ครั้ง : ขึ้นไปด้านบน

รับทำเว็บไซต์ รับสร้างเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บ รับเขียนเว็บ รับสอนทำเว็บ รับเช่า hosting รับเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จดชื่อเว็บ รับโปรโมทเว็บไซต์ รับดูแลเว็บ SiteMap
สปริงเกอร์http://www.xn--22c2c4blb9n.xn--o3cw4h/